Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 20:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας
1. Υποβολή ισολογισμού της 31/Δεκεμβρίου/2013 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ΄αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013.
2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2013 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού ¨Αποτελέσματα Χρήσεως¨ και του Πίνακα ¨Διάθεσης Καθαρών Κερδών¨.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών δια την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 29 Απριλίου  2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )