ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα ώρα 20:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2ον χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Υποβολή ισολογισμού της 31/Δεκεμβρίου/2014 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ΄αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014.

  2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού ¨Αποτελέσματα Χρήσεως¨ και του Πίνακα ¨Διάθεσης Καθαρών Κερδών¨.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

  4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών δια την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 29 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )