ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας  καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την  9 η Σεπτεμβρίου   ημέρα Δευτέρα  ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2ον χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Υποβολή ισολογισμού της 31/Δεκεμβρίου/2018 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Κατάσταση  Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018.

2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2018 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού ¨Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ¨και του Πίνακα ¨Διάθεσης Καθαρών Κερδών¨.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018,απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2018-31/12/2018.

4. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας , εναρμόνιση με το Ν.4548/2018 και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 19 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )