ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας  καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την  7 η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2ον χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Εγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021.

3. Κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021.

4. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρεία.

 

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 19 Αυγούστου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )